Формування комунікативної компетентності студентів засобами організаційнодіяльнісної гри «Оксфордські дебати»

Автор(и)

  • Тетяна Лісінська
  • Лариса Мудрик
  • Еліна Коляда

Ключові слова:

«Оксфордські дебати», комунікативна компетентність, формування, комунікація, методи, прийоми,

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати потенціал «Оксфордських дебатів» у формуванні комунікативної компетентності студентів-філологів. «Оксфордські дебати» – це організаційно-діяльнісна гра, інтерактивна освітня  технологія, яка вчить майстерності ораторського мистецтва, презентації, уміння структурованого, аргументованого викладу матеріалу, використання принципів невербальної комунікації, що набагато підвищує ефективність і мотивацію до засвоєння та використання нових знань. Принцип дебатів побудовано на стародавніх традиціях британської Палати громад. Критерієм перемоги в дебатах є більша переконливість у підтвердженні чи запереченні певного твердження (теми). 

Вивчення курсу «Основи теорії мовної комунікації» реалізовує компетентнісний, функціонально-діяльнісний та особисто орієнтований підходи до навчання мови, що відповідає сучасним суспільним запитам. Ідеться про розвиток креативно-інтелектуальних здібностей студентів, їхнього інтересу до осягнення вершин культури й мистецтва слова; необхідність знати мови й досконало володіти ними в усіх сферах суспільного життя; формування мовних і мовленнєвих компетентностей, тобто системних знань про мову як засіб вираження думок та почуттів людини, практичних навичок володіння культурою мови; вироблення мовного смаку за допомогою розширення філологічного світогляду.

Посилання

Долинська Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів : навч.-метод. посіб. / Л. В. Долинська, В. П. Черевко. – К. : ДЦССМ, 2001. – 95 с.

Інтерактивні методи навчання : навч. посіб. / за заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецин : Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

Ларионов В. В. Видовое информационное поле в инновационной педагогике: состав, структура, свойства и применение в тестировании / В. В. Ларионов, С. Б. Писаренко // Инновации в образовании. – 2005. – №1. – С. 55–62.

Мухина С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 379 с.

Носенко Е. Л. До проблеми зміни освітньої парадигми / Е. Л. Носенко // Педагогічний процес: теорія і практика. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 77–80.

Хуторской A. B. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / A. B. Хуторской. – СПб. : Питер. – 2004. – С. 541 с.

Організація та проведення дебатів для дітей і молоді : навч.-метод. посіб. / упор. Д. Таран, А. Коновалов. — Х. : ХМЦДМ, 2008. – 58 с.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») // Книга керівника навчально-виховного закладу : довідк.-метод. вид. / упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С. 40–57.

Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пехота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Лінгвістичні й методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ