Комбінувальнані форми як матеріальна субстанція змісту наукових понять (на прикладі сучасних англійської й німецької мов)

Автор(и)

  • Олена Круглій

Ключові слова:

комбінувальна форма, когнітивне термінознавство, когнітивна категорія, концепт, концептуалізація, категоризація,

Анотація

У статті здійснено комплексний когнітивний аналіз одного з основних способів вербалізації знань у науковому дискурсі, а саме термінологічного словотворення за участі комбінувальних форм. Обʼєктом дослідження стали найбільш представлені когнітивні категорії основного складу сучасних англійської й німецької мов.

Розроблено типологічну класифікацію обʼєкта (монопозиціонованих і біпозиціонованих комбінувальних форм і похідних із ними) з позиції лінгвокогнітології та розкрито специфіку їх співвідношення з відповідними концептуальними структурами в сучасній науковій мовній картині світу. Проведено концептуальний аналіз відібраних дериватів, здійснено загальну стратифікацію когнітивних категорій для виявлення найрепрезентативніших серед них за обсягом наповнення дериваційними формантами, що номінують базові поняття виділених концептосфер. Репрезентація концептуальної системи термінодериватів як концептуальних моделей і категорій уможливила виокремлення ключових концептів. Здійснено опис концептів, а через них – тих фрагментів навколишнього світу, які стали предметом пізнання носіїв мови сьогодні. 

У процесі дослідження виявлено, що досліджувані дериваційні форманти переважно актуалізують концептуальні категорії природничих наук і медицини в сучасному англомовному та німецькомовному науковому дискурсі.

Посилання

Архипов И. К. Традиционные подходы к лексической полисемии в свете прототипической семантики / И. К. Архипов // Когнитивная семантика : материалы второй междунар. шк.-семинара по когнитив. лингвистике, 11−14 сент. 2000 г. / отв. ред. Н. Н. Болдырев ; редкол. : Е. С. Кубрякова и др. : в 2 ч. – Тамбов : Изд-во Тамбовск. ун-та, 2000. – Ч. 2. – С. 21−23.

Бабушкин А. П. Объективное и субъективное в категоризации мира / А. П. Бабушкин // Общие проблемы строения и организации языковых категорий : материалы науч. конф. – М. : РАН, 1998. – С. 28−31.

Базарова Б. Б. Концептуальный анализ частицы in в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Б. Б. Базарова. – М., 1999. – 20 с.

Буянова Л. Ю. Термин как единица логоса / Л. Ю. Буянова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2002. – 185 с. 5. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации) / М. Н. Володина. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 2000. – 128 с.

Воробьева О. П. Стилистические средства в аспекте интеграции текста / О. П. Воробьева // Исследования целого текста : тез. докл. – М. : Наука, 1986. – С. 33.

Голованова Е. И. Базовые когнитивные понятия и развитие терминоведения / Е. И. Голованова // Вестник Удмуртского университета. – Серия «История и филология». – 2010. – Вып. 2. – С. 85–91.

Дмитренко Л. В. Концептуальна картина світу в поетичних творах / Л. В. Димитренко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – С. 37−44.

Жаботинская С. А. Частеречная семантика: категориальные архетипы / С. А. Жаботинская // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Черкаси, 1998. – Вип. 7. − С. 3–14.

Іленков А. Термінологія та її роль у представленні знань / А. Іленков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 24–29.

Кирилина А. В. Когнитивная наука и новая эпистема гуманитарного знания / А. В. Кирилина // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство : сб. в честь Е. С. Кубряковой. – М. : Яз. славян. культур, 2009. – С. 66–75.

Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира / Е. С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / под ред. Б. А. Серебренникова. – М., 1988. – С. 141−173.

Кубрякова Е. С. Теория номинации и когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Языковая номинация. – Мн. : МГЛУ, 1996. – С. 10−11.

Манерко Л. А. Терминоведческая наука XX столетия / Л. А. Манерко // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство : сб. в честь Е. С. Кубряковой. – М. : Яз. славян. культур, 2009. – С. 641–650.

Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення : [монографія] / М. М. Полюжин. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 240 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология : [монография] / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во Укр. фитосоциол. центра, 2000. – 241 с.

Селіванова О. А. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. А. Селіванова ; МОН України. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30