Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії

Автор(и)

  • Леся Коцюк
  • Лідія Прокіп

Ключові слова:

хірургія, терміносистема, термін, корпусна лінгвістика, корпус, концепт,

Анотація

У статті проаналізовано процедуру дослідження терміносистеми хірургії з допомогою методології корпусної лінгвістики. Здійснено огляд попередніх загальних лінгвістичних досліджень медичної термінології та проведено порівняння лексикографічних продуктів із цього напряму. Процедура дослідження передбачає вивчення методології корпусної лінгвістики, яка грунтується на створенні корпусу, визначенні його характеристик та критеріїв відбору текстів до нього. Значну увагу приділено процедурі підбору хірургічних текстів як основи для корпусу хірургії: ураховано вимоги до репрезентативності, збалансованості та обʼєму корпусу. За результатами аналізу корпусу з допомогою програми AntConc сформовано глосарій найбільш уживаних термінів хірургії. Останнім етапом дослідження став розподіл термінів за категоріальними ознаками й створення концептуальної мапи терміносистеми.

Стаття є апробацією студентського наукового дослідження, проведеного в науково-практичній лабораторії LEXILAB, що в Національному університету «Острозька академія», і частиною проекту створення корпусу текстів наукового мовлення.

Посилання

Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах : учеб. пособие для филол. спец. вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М. : Высш. шк., 1987. – 104 с.

Захаров В. П. Корпусная лингвистика : учеб.-метод. пособие / В. П. Захаров. – СПб. : [б. и.], 2005. – 50 с.

Маковська О. О. Англійська терміносистема пластичної хірургії та мовна картина світу / О. О. Маковська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія «Філологічні науки (мовознавство)». Мови і світ: дослідження та викладання : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 240–244 c.

Маковська О. О. Критерії розмежування терміна та загальновживаного слова в англійській терміносистемі пластичної хірургії / О. О. Маковська // Вісник Київського лінгвістичного університету. – Серія «Філологія». – К., 2010. – Т. 13, № 2. – С. 82–87.

Меджаева Санья. Медицинские терминосистемы: становление, развитие, функционирование : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Санья Меджаева. – Волгоград, 2012. – 14 с.

Михальчук А. Л. Переклад термінології в текстах анатомії : автореф. дис. ... канд. филол. наук : А. Л. Михальчук. – Херсон, 2009. – 20 с.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

AntConc [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ANZ Journal of Surgery [Electronic resource]. – Jennifer Heisler. – Mode of access : http://surgery.about.com/od/glossaryofsurgicalterms/

Farquharson M. Farquharsonʼs textbook of operative general surgery / M. Farquharson, B. Moran. – Great Britain, 2005. – 576 p.

Health Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.health-dictionary.com/surgery/

Lattimer C. R. Key Topics in General Surgery : 2nd ed./ C. R. Lattimer, N. M. Wilson, N. R. F. Lagattolla. – BIOS Scientific Publishers Limited, 2002. – 485 p.

Merriam-Webster`s Medical Dictionary [Electronic resource]. – 2007, Merriam-Webster Inc. – Mode of access : http://www. merriamwebster.com/info/pr/2007-medical-dictionary-online.htm

Oxford Medical Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.oxforddictionaries.com/ definition/english/medical

Surgery Glossary Online [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.allwords.com/surgery-glossary-241411.php

The New England Journal of Medicine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.nejm.org/surgery

Thomson А. Manual of Surgery (General Surgery) / А. Thomson, A. Miles. – London, 1923. – 486 р.

Word Journal of Emergency Surgery [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.wjes.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30