Етимологія термінів на позначення основних понять реабілітації у французькій та українській мовах

Автор(и)

  • Ростислав Коваль

Ключові слова:

реабілітація, термін, поняття, етимологія, переклад, французька мова, українська мова,

Анотація

Актуальність роботи зумовлена факторами, котрі безпосередньо впливають на розвиток термінології реабілітації – швидкою еволюцією її засобів та методів, розробкою щораз сучасніших протезів й ортезів, реабілітаційних апаратів і тренажерів. Для ефективної наукової комунікації між українськими та закордонними фахівцями, зокрема з таких країн, як Франція та Канада, які є визнаними лідерами в розвитку реабілітації, постає також проблема відсутності галузевого перекладного словника. Мета роботи – дослідження етимології термінів на позначення основних понять реабілітації у французькій й українській мовах. Для її виконання потрібно відібрати терміни для аналізу, дослідити їх етимологію та розробити періодизацію становлення ключових понять галузі. Матеріал для розвідки взято з етимологічних і тлумачних словників, спеціалізованих сайтів, статей, дисертацій і підручників провідних французьких та українських науковців. Основними методами дослідження були метод вибірки, лексико-семантичного аналізу та історичний. Наукова новизна визначатиметься використанням французьких найновіших лексикографічних праць галузі й залученням результатів досліджень французьких фахівців, які не є доступними в Україні, оскільки немає перекладу їхніх праць українською мовою. Результати проведеного дослідження дають нам підставу стверджувати, що більшість термінів на позначення основних понять реабілітації виникли у ХІХ та ХХ ст. Основою для утворення термінів слугувала грецька й латинська мови. Частину термінів створено й запропоновано до вживання фахівцями галузі. 

Посилання

Герцик А. М. До питання тлумачення термінів «фізична реабілітація» та «фахівець з фізичної реабілітації» / А. М. Герцик // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 3. – С. 45–48.

Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / А. М. Герцик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 10. – С. 21–24.

Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник / В. М. Мухін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Олімп. л-ра, 2009. – 448 с. : ілюстр.

Dauzat Albert. Dictionnaire étymologique de la langue française / Albert Dauzat. – Paris : Librairie Larousse, 1938. – 824 p.

Dufour Michel. Dictionnaire de kinésithérapie et réadaptation / Michel Dufour, Michel Gedda. – Paris : Maloine, 2007. – 582 p.

Hamonet Claude. Aux origines de la réadaptation / Claude Hamonet, Marie de Jouvencel, Joanna Tronina-Petit [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.handicap-schweiz.ch/fra/ info/images/docs/readaptation.pdf

Hamonet Claude. La douleur et le handicap [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.institutservier.com/download/ douleur/19.pdf

Monet Jacques. Émergence de la kinésithérapie en France à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Une spécialité médicale impossible. Genèse, acteurs et intérêts de 1880 à 1914 / Jacques Monet // Thèse pour le doctorat en sociologie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.biusante.parisdescartes.fr/.../ pdf/histmedasclepiades-pdf-monet1.pdf

Renson Roland. Ling, Branting, Georgii, or Dally: Who Was the Real Father of Kinesiology? / Roland Renson [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.la84.org/ SportsLibrary/NASSH_Proceedings/ NP2005/np2005zq.pdf

Zribi Gérard. Dictionnaire du handicap. 7e édition / Gérard Zribi, Dominique Poupée-Fontaine. – Rennes : Presses de lʼEHESP, 2011. – 349 p.

[Electronic resource]. – Mode of access : www.cirrie.buffalo.edu

[Electronic resource]. – Mode of access : www.cnrtl.fr

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30