Полісемія термінології кримінального права в англійській мові

Автор(и)

  • Олена Зеленська

Ключові слова:

полісемія, юридична термінологія, термін, кримінальне право,

Анотація

Дослідження полісемії термінології кримінального права в англійській мові може бути важливим для визначення динаміки розвитку термінології, виявлення особливостей системної організації термінів, вирішення певних питань перекладу термінів і лексикографічних проблем. Термінолексика кримінального права містить терміни, що виражають систему правих понять, які стосуються визначення видів злочинів і покарань, що передбачаються за їх учинення, розслідування злочинів, боротьби зі злочинністю та її попередження. У кримінальному праві полісемія – це називання декількох кримінально-правових понять однією лексемою, що може призвести до неправильного розуміння відповідних понять. Серед деяких причин полісемії називають те, що одні й ті самі поняття можуть розглядатися в різних відношеннях, обмеженість кореневого словникового матеріалу, порівняно з кількістю понять, які існують у науці, техніці; обслуговування одним терміном різних понять, які стосуються того самого явища, тощо. Розвиток полісемії у сфері кримінального права відбувається за допомогою метонімії, синекдохи й метафори. Виділяють також три типологічні типи регулярної полісемії: радіальну полісемію, ланцюжкову полісемію та радіально-ланцюжкову полісемію. 

Посилання

Алтицева Л. Ю. Аналітичні конструкції в технічній термінології української мови / Л. Ю. Алтицева. – Slowo, Tekst, Czas : materially naukowej 4–5 czerwca, 1996. – Szczecin, 1996. – C. 158–164.

Артикуца Н. В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну термінологію / Н. В. Артикуца // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. КНЕУ. – К., 2005. – С. 35–42.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 608 с.

Иванова О. Б. Полисемия в английской терминологии нанотехнологии / О. Б. Иванова // Вестник МГОУ. – Серия «Лингвистика». – М. : Изд-во МГОУ, 2010. – № 3. – С. 69–74.

Как работать над терминологией. Основы и методы / Д. С. Лотте ; отв. ред. В. Кулебакин. – М. : Наука, 1968. – 72 с.

Кияк Т. Р. Прагматичні аспекти стандартизації української термінології / Т. Р. Кияк // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 35–38.

Коржанський М. Й. Визначення окремих понять у Кримінальному кодексі України / М. Й. Коржанський // Право України. – 2002. – № 10. – C. 83–88.

Кутина Л. Л. Языковые процессы, возникающие при становлении научных терминологических систем / Л. Л. Кутина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 72–94.

Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Монтескье // Избранные произведения. – М. : Госполитиздат, 1955. – 803 с.

Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії: системно-квантитивні аспекти полісемії в німецькій мові та мовах Європи / О. Д. Огуй. – Чернівці : Золоті литаври, 1998. – 370 с.

Ушаков А. А. Содержание и форма в праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 710 «Теория и история государства и права» / А. А. Ушаков. – М., 1970. – 42 с.

Gortych-Michalak R. Polysemic Terms in Chinese, German, Greek and Polish Legal Language. A Comparative Study / K. Gortych-Michalak, J. Grzybek // Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. – Poznań, Poland : Adam Mickiewicz University, 2013. – Vol. 15. – P. 19–32.

Longman Dictionary of Contemporary English [4th edition]. – Harlow ; England : Pearson Education Limited, 2005. – 1950 p.

Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access : www.etymonline.com/ index.php?term=pirate

Oxford Dictionary of Law / [Ed. Martin E.A., Law J.; 6th edition]. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 590 p.

The Free Dictionary by Farlex [Electronic resource]. – Mode of access : legal-dictionary. thefreedictionary.com/harassment

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30