Екстралінгвальні особливості економічної терміносистеми англійської мови

Автор(и)

  • Юрій Заблоцький

Ключові слова:

англійська мова, екстралінгвальні особливості, економічна терміносистема, комунікація, термін, термінологія,

Анотація

У статті проаналізовано особливості економічної терміносистеми сучасної англійської мови та основні фактори, що впливають на її розвиток і функціонування. Подано визначення терміносистеми в цілому, обґрунтовано її відмінність від термінології як сукупності термінів відповідної галузі науки. Виокремлено поняття «економічної терміносистеми», її склад та форми репрезентації в науковій комунікації. Аналіз цих питань свідчить, що економічна терміносистема безпосередньо залежить і зазнає впливу з боку середовища її використання. Сфера використання економічних термінів варіюється від вузькогалузевих фахівців та науковців до журналістів, які описують економічні явища в ЗМІ й реципієнтів цих повідомлень. Широкий діапазон функціонування економічної термінології безпосередньо впливає на систему економічних термінів та сприяє її відкритості, динамічності, поширеності й часткової деспеціалізації. Важливу роль у цьому процесі відіграє історичний розвиток економічної науки, а також високий темп розвитку економічної галузі. Підкреслено, що важливий фактор впливу – також домінуюче політичне та економічне становище розвинених англомовних країн. 

Посилання

Багова С. Р. Структурно-семантические и деривативные свойства экономической лексики : дис. … канд. фил. наук : 10.02.04 / Багова Светлана Руслановна. – Пятигорск, 1999. – 169 с.

Бєлозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Бєлозьоров Максим Віталійович – К., 2003. – 181 с.

Бондарко А. В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 1985. – № 1. – С. 13–23.

Гринев С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринев. – М. : Моск. лицей, 1993. – 309 с.

Гумовська І. М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Гумовська Ірина Миколаївна – Львів, 2000. – 183 с.

Гутиряк О. І. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна. – Львів, 1999. – 209 с.

Додонова Н. Э. Англо-русские соответствия в акцентно-ритмической реализации многокомпонентных терминов : дис. … канд. фил. наук : 10.02.20 / Додонова Наталья Эдуардовна. – Пятигорск, 2000. – 202 с.

Журавлева Т. А. Особенности терминологической номинации / Т. А. Журавлева. – Донецк : Донбасс, 1998. – 252 с.

Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования / И. С. Квитко, В. М. Лейчик, Г. Г. Кабанцев. – Львов : Высшая шк., 1986. – 151 с.

Кинчина Е. В. Когнитивные аспекты перевода экономических терминов : дис. … канд. фил. наук : 10.02.20 / Кинчина Екатерина Васильевна. – Краснодар, 1999. – 214 с.

Константинова Н. Л. Иноязычные заимствования и система языка (на материале англоязычной лексики в финансово-экономической терминосистеме немецкого языка) / Н. Л. Константинова // Филологические науки. – 1999. – № 2. – С. 86–92.

Куделько З. Б. Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Куделько Зоя Борисівна. – Чернівці, 2003. – 243 с.

Кузьмин В. П. Системный подход в современном научном познании / В. П. Кузьмин // Вопросы философии. – 1980. – № 1. – С. 55–63.

Лейчик В. М. Терминология информатики: теоретические и практические вопросы / В. М. Лейчик, В. И. Смирнов, И. М. Суслова // Информатика: итоги науки и техники. – М. : Наука, 1977. – Т. 2. – 138 с.

Литовченко В. И. Классификация и систематизация терминов / В. И. Литовченко // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева, Педагогика, филология, право, экология. – 2006. – № 3. – С. 156–159.

Моргунова М. Н. Лексика сферы бизнеса в современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Моргунова Мария Николаевна. – Ростов н/Д, 2003. – 227 с.

Пушкрева И. А. Экономическая терминосистема как метаязык описания мир-системы (на материале английского и русского языков) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Пушкрева Ирина Александровна. – Барнаул, 2006. – 198 с.

Слюсарева Н. А. Функции язика / Н. А. Слюсарева // Языкознание. Большой энциклопедический словарь – М. : Большая рос. энцикл., 1998. – 564 с.

Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском языке (XI–XVIII вв.) / Ф. П. Сороколетов. – Л. : Наука, 1970. – 383 с.

Ткачева Л. Б. Основные закономерности английской терминологии / Л. Б. Ткачева. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1987. – 200 с

Цыбина Л. П. Отраслевой словарь и методы выделения лексико-семантических вариантов экономических терминов (на материале английского языка) / Л. П. Цыбина. – М. : [б. и.], 1976. – 205 с.

Чугунов Б. Ц. Семантическое поле «Рыночные отношения» (на материале соврем. нем. и англ. языков) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Б. Ц. Чугунов. – Пятигорск, 2000. – 148 с.

Caselli F. Cross-Country Technology Diffusion: the Case of Computers / F. Caselli, J. Wilbur // AEA Papers and Proceedings, American Economic Reviews. – 2001. – № 2. – P. 328–335.

Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, J. Svartvik, G. Leech, S. Greenbaum. – London : Longman, 1985. – 1768 p.

Crystal D. A New Linguistic World / D. Crystal // The Official Commemorative Album for the Millennium. – 1999. – P. 228–231

Grodzinski Е. Jezykoznawcy i logicy о synonimach i synonimii : studium z pogranicza dwoch nauk / E. Garodzinski. – Wroclaw : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1985. – 259 s.

Hall R. E. Why Do Some Countries Produce so Much More Output Per Worker than Others? / R. E. Hall, I. J. Charles // Quarterly Journal of Economics. – 1999. – Vol. 114, № 1. – P. 83–116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30