Cтруктурно-семантичний аналіз кулінарних термінів (на матеріалі німецької мови)

Автор(и)

  • Аміралі Гусейнов

Ключові слова:

термін, терміносистема, словотворчі афікси, структурний тип, морфема, тематичний ряд,

Анотація

У статті проведено структурно-семантичний аналіз кулінарних термінів на матеріалі сучасної німецької мови, виявлено засоби утворення нових лексичних одиниць, а також окремих структур і моделей кулінарної термінології у її сучасному стані, досліджено типи й фактор продуктивності в межах кулінарної терміносистеми. Упродовж вивчення фактичного матеріалу здійснено тематичну диференціацію кулінарних термінів. При цьому велику увагу приділено аналізу словотвірної структури вже створених слів, що значною мірою допомагає адекватному сприйняттю словотворчих процесів і створенню нових слів у процесі мовлення з одиниць мови. Окрім того, проаналізовано кулінарні терміни з погляду мотиваційних ознак їхньої семантики в межах різних тематичних груп і виявлено їхні мотиваційні ознаки. 

Посилання

Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики / Д. С. Лотте ; АН СССР, Ком. техн. терминологии. – М. : АН СССР, 1961. – 158 с.

Лейчик В. М. Проблемы создания и стандартизации сокращений слов и словосочетаний / В. М. Лейчик // Проблемы перевода научно-технической литературы : тезисы докл. к обл. семинару, Пенза, 14–15 февр. 1983 г. / Пенз. дом науч.-техн. пропаганды ; под ред. В. В. Авдеева, Ю. Л. Патрика. – Пенза, 1983. – С. 4–7.

Даниленко В. П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов / В. П. Даниленко // Исследования по русской терминологии : сб. ст. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; отв. ред. В. П. Даниленко. – Москва, 1971. – С. 5–67.

Блинова О. И. Термин и его мотивированность / О. И. Блинова // Терминология и культура речи : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; отв. ред. Л. И. Скворцов, Т. С. Коготкова. – М., 1981.

Лейчик В. М. Предмет, методы и структура терминоведения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / В. М. Лейчик ; АН СССР, Ин-т языкознания. – М., 1989. – 46 с.

Бричева М. М. Структурно-семантическая и этимологическая характеристика словообразовательного поля прилагательных в современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / М. М. Бричева. – Ростов н/Д, 2006. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30