Основні способи творення термінів-неологізмів естетичної медицини та косметології

Автор(и)

  • Ірина Бойко

Ключові слова:

неологізація, лексика, термін, лексична інновація, неологізм, способи словотвору,

Анотація

У статті досліджено маловивчену проблему способів творення англійських неологізмів у галузях естетичної медицини та косметології. Актуальність розвідки зумовлена потребою дослідження процесу неологізації англійської термінології галузей естетичної медицини й косметології для визначення способів формування нових термінів. Здійснено аналіз лексикографічних джерел із метою пошуку найбільш адекватного визначення поняття «неологізм». Визначено чинники, що впливають на формування англійських термінів-неологізмів галузей естетичної медицини та косметології й окреслено процеси неологізації в цих галузях на сучасному етапі. Виокремлено основні тенденції у формуванні й способи поповнення англійської терміносистеми галузей естетичної медицини та косметології, розглянуто способи творення термінів-неологізмів. Показано, що проаналізовані лексичні інновації мають широкий тематичний діапазон. Більшість із них утворені морфологічним способом, що є найпродуктивнішим поміж інших. Для подальшого виявлення структурно-семантичних особливостей нових англомовних лексичних інновацій у термінології косметології й естетичної медицини доцільними є подальші спостереження та фіксація змін у терміносистемі зазначених галузей.

Посилання

Андрусяк І. В. Людина й суспільство: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття / І. В. Андрусяк // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – С. 9–22.

Бережна О. В. Роль оказіональний дериваційних утворень у формуванні мовної картини світу автора / О. В. Бережна // Діахронічне, типологічне і контрастивне дослідження германських, романських і словʼянських мов (семантика й словотвір) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2001. – С. 21–24.

Голик С. В. Особливості некодифікованої префіксальної номінації у текстах сучасних британських авторів / С. В. Голик // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : Мистецька лінія, 2001. – С. 39–49.

Горшков А. И. Неологизм / А. И. Горшков // Русский язык : энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 1979. – С. 159.

Заботкина В. И. Когнитивно-прагматический подход к изучению английской неологии / В. И. Заботкина // Проблемы английской неологии : материалы научной конференции – М. : МГЛУ, 2002. – С. 11–20.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.

Костенко В. Г. Методичні вказівки для аспірантів / В. Г. Костенко. – Полтава : Вищ. держ. навч. заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2014. – 6 с.

Левицкий А. Э. Деривационный аспект функциональной переориентации единиц современного английского языка / А. Э. Левицкий // Діахронічне, типологічне і контрастивне дослідження германських, романських і словʼянських мов (семантика й словотвір) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2001. – С. 143–148.

Ребрий А. В. Когнитивный аспект окказионального словотворчества / А. В. Ребрий // Вестник ХНУ. – Вып. 537. – Харьков : ХНУ, 2001. – С. 148–158.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцикл. / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Burchfield R. W. The English Language / R. W. Burchfield. – Lnd., 1985. – 208 p.

Nová slova v češtinĕ / Pod ved. O. Martincové. – T. 2. – Praha, 2004. – 568 s.

Peprník J. English Lexicology / Jaroslav Peprník. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. – 186 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30