Сучасні підходи до навчання перекладу як міжкультурної взаємодії

Автор(и)

  • Світлана Коломієць
  • Світлана Кулєзньова

Ключові слова:

переклад, міжкультурна взаємодія, жанрово-стильова домінанта, текст, дискурс, стратегії хеджування, міждисциплінарні зв'язки,

Анотація

У статті розглянуто проблему навчання перекладу як міжкультурної взаємодії, а також підкреслено важливість зосередження на науковій лінгвокультурі в сучасному світі. Проаналізовано лінгвістичний, дидактичний і психолінгвістичний компоненти сучасного підходу до навчання перекладу, що є запорукою підготовки фахівців високої кваліфіковації; надано характеристику сучасного наукового американського та українського дискурсів і їх взаємовплив. Окрему увагу приділено дискурсивному аналізу текстів для усного та письмового перекладу, розглянуто жанрово-стильову домінанту в перекладі й необхідність її врахування для отримання вірного та адекватного перекладу; наголошено на тому факті, що переклад тексту потребує передачі тих жанрових особливостей оригіналу, які є основними й важливими для цього жанру (жанрове охоплення матеріалу (життєвого та ідейного); позиція автора; словесна структура; форма викладення); здійснено крос-культурний аналіз стратегії хеджування, висвітлено роль міждисциплінарних зв‟язків у формуванні фонових знань майбутніх перекладачів. Розглянуто критичне мислення як компонент психолінгвістичного аспекту запропонованого підходу до навчання перекладу як міжкультурної взаємодії.

Посилання

Бариш І. Л. Етнолінгвістичні аспекти наукової комунікації / І. Л. Бариш // Мовознавство. – К. , 2000. – Вип. 1. – 58 с.

Ганічева Т. В. Фонові знання у структурі п.о переклад компет майбутніх філологів / Т. В. Ганічева // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв‟язки. – 2009. – № 15.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Кияк Т. Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах / Т. Р. Кияк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007. – С. 104–108.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990 ; 2002 ; Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2002. – 424 с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова кн., 2000. – 448 с.

Курченко Л. М. Комунікативна стратегія хеджування в дискурсі політичного інтерв‟ю / Л. М. Курченко // STUDIA LINGUISTICA : зб. наук. пр. – Вип. 5 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2011. – С. 403–409.

Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе : учеб.-метод. пособие / Л. К. Латышев, В. И. Проворотов. – 2-е изд., стереотип. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

Макаренко Е. И. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе : автореф. дис. … канд. філол. наук / Е. И. Макаренко – Одесса : Одесский ун-т, 1989. – 24 с.

Максименко С. Д. Мислення / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка // Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Форум, 2000. – С. 202–217.

Черноватий Л. Н. Методика викладання перекладу як спеціальності / Л. Н. Черноватий. – Вінниця : Нова кн., 2013. – 376 с.

Черноватий Л. Н. Переклад англомовної технічної літератури / за ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 291 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : [для ин-тов и фак. иностр. языков] / А. В. Федоров. – СПб. : Филол. фак. СПбГУ ; М. : ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. – 416 с.

Adler Th. P. Cultural Shock and the Cross-Cultural Teaching Experience / Thomas P. Adler. – Belmont : Wordsworth Publishing Co., 1999. – 324 р.

Kolesnikova I. L. A Handbook of English-Russian Terminology for Language Teaching. / I. L. Kolesnikova, O. A. Dolgina. – St. Petersburg : Center BLITZ, 2001. – 224 р.

Kramsch C. J. Context and culture in language teaching / C. J. Kramsch. – Hong Kong : Oxford University Press, 1996. – 295 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30