Психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів (на матеріалі англомовних текстів)

Автор(и)

  • Олена Котис

Ключові слова:

дискурс, дискурс-аналіз, релігійна комунікація, англомовна протестантська проповідь, проповідь до Дня Подяки, інтент-аналіз, вдячність Богові,

Анотація

У статті досліджено психолінгвістичні особливості релігійних проповідей протестантів, виголошених у День Подяки. У роботі розглянуто дискурс як складну єдність мовленнєвої практики й екстралінгвістичних факторів, потрібних для розуміння тексту. Визначено ознаки сучасного релігійного дискурсу. Описано характерні риси англомовної проповіді (діалогічність, ілюстративність, навіювання, звернення із риторичними запитаннями, умовиводи, поєднання публічності звучання з інтимністю змісту). На основі аналізу двадцяти текстів американських протестантських проповідей, виголошених у День Подяки, установлено пріоритетні цінності християн-протестантів (у проповідях домінують нематеріальні причини подяки: вдячність Богу за Нього самого, за його присутність, Божу милість, любов, віру, усепрощення). Визначено частотність згадування лексем, що позначають предмет вдячності Богові. Проаналізовано семантичні ознаки опозиції «Бог – людина». Виявлено позитив у ставленні до Бога й Божої милості та негатив щодо людського гріха. Дослідивши ключові пропозиції, робимо висновок, що протестантські проповідники у своїх текстах наголошують на тому, що Бог любить людей і задовольняє людські потреби; люди є грішниками, які часто забувають про вдячність Богу. Проповідники орієнтують аудиторію на негатив щодо людського гріха та позитив стосовно Бога й Божої милості.

Посилання

Агеева Г. А. Религиозная проповедь как специфический вид языковой коммуникации : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Г. А. Агеева. – Иркутск, 1998. – 32 с.

Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания / В. Г. Адмони. – СПб. : РАН Ин-т лингв. исслед., 1994. – 153 с.

Алексеев К. И. Психологические исследования дискурса / К. И. Алексеев. – М. : Изд-во Ин-та психологии, 2011. – 368 с.

Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.

Засєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : [монографія] / С. В. Засєкін. – Луцьк : Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. − 276 с.

Ивойлова Н. Ю. Об особенностях композиции современной христианской проповеди / Н. Ю. Ивойлова // Ярославский педагогический вестник. – №3 (32). – Ярославль : Изд. ЯСПУ, 2002. – С. 1–6.

Ивойлова Н. Ю. Строй текста современной христианской проповеди (на материале английского языка) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. Ю. Ивойлова. – Ярославль, 2003. – 199 c.

Ицкович Т. В. Православная проповедь как тип текста : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. В. Ицкович. − Екатеринбург, 2007. − 24 с.

Кот С. О. Дискурсний аналіз проповіді як морально-духовного жанру словесності (на матеріалі православної Різдвяної проповіді) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.02 «Російська мова» / С. О. Кот. – К., 2006. – 20 с.

Крылова О. А. Коммуникативная стратегия автора православной проповеди в современном церковнорелигиозном дискурсе / О. А. Крылова, Г. А. Савин // Филологические науки. – 2008. – С. 53– 59.

Крымская Е. В. Просодические средства реализации воздействующей функции в жанре проповеди (на основе американского варианта английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки» / Е. В. Крымская. – M., 2009. – 24 с. 12.

Кузьмина К. А. Структурные и языковые особенности проповеди как речевог жанра : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. «Русский язык» / К. А. Кузьмина. – СПб., 2006. – 22 с.

Набиева В. М. Прагматический аспект дискурса современной литургической про поведи : дис. канд. филол. наук : 10.02.01. «Русский язык» / В. М. Набиева. – М., 1996. – 200 с.

Прохватилова О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи [Электронный ресурс] / О. А. Прохватилова. – Волгоград : Волгогр. гос. ун-т, 1999. – 362 с. – Режим доступа : http://www.portal-slovo.ru/philology/37453. php.

Расторгуева М. Б. Речевой жанр церковно-религиозной про поведи : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01. «Русский язык» / М. Б. Расторгуева. – Воронеж, 2005. – 26 с.

Рудік І. В. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоно-стилістичне дослідження) : автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / І. В. Рудік. − Одеса, 2005. − 19 с.

Ушаков В. В. Реализация прагматической функции просодии в английских проповедях : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04. «Германские языки» / В. В. Ушаков. – М., 2009. – 16 с.

Хоменко Т. М. Трансформація жанру проповіді у сучасній україномовній публіцистиці : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / Т. М. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2001. – 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30