Комунікативна девіатологія в Україні: огляд проблематики

Автор(и)

  • Христина Дяків

Ключові слова:

комунікативна девіатологія, комунікативна девіація (невдача), українська лінгвістика, тенденції дослідження, перспективи розвитку,

Анотація

У статті простежено розвиток ідей комунікативної девіатології в українській лінгвістиці. Підхід до дослідження комунікативних девіацій в Україні відображено в системно-теоретичному, когнітивному, дискурснотекстовому, комунікативному, дидактичному, культурологічному й контрактивному напрямах. Така тенденція зумовлена етапами розвитку філософії та вивчення мови й становить спробу комплексного підходу до явища девіацій, а саме комунікативно-функціонального. Проте більшість спроб комплексного підходу обмежується вже відомими дослідженнями Ф. Бацевича. Перспективи має аналіз комунікативних девіацій у плані контрастивних досліджень і міжкультурної комунікації, ураховуючи особливості української та німецької мов, і розгляд мовних універсалій, діалектних розбіжностей та психолінгвістичних особливостей виникнення й усунення девіацій і зіставлення їх специфіки в різних типах дискурсів. Також уважаємо перспективним міждисциплінарний підхід у дослідженні девіацій у філософії, психології, педагогіці, міжкультурній комунікації та журналістиці.

Посилання

Акімова Н. В. Про лінгвістичні механізми виникнення варіативності розуміння тексту [Електронний ресурс] / Н. В. Акімова // Лінгвістика. – 2012. – № 3(2). – С. 88–94. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ling_2012_3(2)__14

Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. О. Бардукова ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 18 c.

Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2006. – 248 с. – (Серія «Альма-матер»).

Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. – (Серія «Альма-матер»).

Бацевич Ф. Коммуникативные девиации и условия успешности речевого жанра / Флорий Бацевич // Жанры речи. – № 1–2 (9–10). – 2012. – С. 17–23.

Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи : монографія / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2005. – 264 с.

Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики : монографія / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : Вид. центр при ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 281 с.

Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології : монографія / Флорій Сергійович Бацевич. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2000. – 236 с.

Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с. – (Серія «Альма-матер»).

Борщевський С. Семантична девіація історичних номінацій в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів В. Скотта) [Електронний ресурс] / С. Борщевський, Г. Олександрова // Мова і культура. – 2014. – Вип. 17, т. 1. – С. 120–126. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_ 17_1_24

Васильєва Г. О. Превентив у структурі українського розмовного дискурсу: комунікативна модель і засоби вираження : автореф. дис. … канд. філол. наук. : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. О. Васильєва. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Голікова Н. С. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі [Електронний ресурс]. – Український смисл. – 1. – Режим доступу : http://www.ukrsense.dp.ua/index. php/USENSE/ article/view/72

Джунусалієва Г. Комунікативні девіації в контексті теорії мовної комунікації [Електронний ресурс] / Г. Д. Джунусалієва, Н. А. Ковальська // Науковий часопис. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Режим доступу : http://readera.org/article/ komunikatyevni-deviatsiye-v-konteksti-teoriye-10116335.html

Дубовий К. В. Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму [Електронний ресурс] / К. В. Дубовий // Філологічні трактати. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 33–38. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Filtr_2015_7_3_6

Дубцова О. В. Лінгвокогнітивна природа комунікативних невдач (на матеріалі американського кінодискурсу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Дубцова. – Харків, 2014. – 21 с.

Дьячук С. Орфоепічні помилки в мовленні студентів технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / С. Дьячук // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16, т. 5. – С. 420–423. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mik_2013_16_5_70

Дяків Х. Умови (не)успішності відеоінтерв‟ю / Х. Дяків // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Наук. вісн. міжнар. гуманітарного ун-ту, 2015. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 155–57. – (Серія «Філологія»).

Дяків Х. Комунікативні девіації в інтерв‟ю на матеріалі німецької та української преси / Х. Дяків // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 104–106. – (Серія філологічна).

Єрмоленко С. Я. Літературна норма і мовна практика / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Т. А. Коць, Г. М. Сюта, С. Г. Чемеркін. – Ніжин : Аспект-поліграф, 2013. – 320 с.

Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І. Б. Карпа ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с.

Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. В. Кононова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 19 c.

Котов М. В. Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування / М. В. Котов // Дискурсологія: семантика і прагматика. Вісник ХНУ. – 2013. – № 1052. – С. 55–59.

Мартынюк А. П. Когнитивная модель коммуникативного акта как методологическая платформа анализа коммуникативных неудач / А. П. Мартынюк // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХІІ наук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 210–212.

Михайлець Л. М. Граматичні помилки в усному діловому мовленні державних службовців [Електронний ресурс] / Л. М. Михайлець // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 3. – С. 365–371. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_3_54

Мільченко О. С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна. – К., 2011. – 20 с.

Печко Н. М. Лінгвокогнітивні та дискурсні аспекти непорозуміння як типу інтерпретації (на матеріалі англійського діалогічного мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Печко Ніна Миколаївна. – Львів, 2011. – 20 с.

Пономарів Олександр. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – К. : Либідь, 2008. – 240 с.

Попович М. М. Основи міжкультурної комунікації : навч. посіб. / М. М. Попович ; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2012. – 159 c.

Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Світлана Михайлівна Почепинська. – Одеса, 2009. – 18 с.

Проценко О. В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук / О. В. Проценко. – К., 2006. – 21 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2001. – 224 с.

Руда О. Г. Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Олена Григорівна Руда. – К., 2007. – 20 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : монограф. учеб. пособие / Е. А. Селиванова. – Киев : Брама, Изд. Вовчок О. Ю., 2004. – 336 с.

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Славова Людмила Леонардівна. – К., 2000. – 18 с.

Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : «Довіра», 2007. – 205 с.

Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.

Степикіна Т. В. Про способи попередження комунікативних невдач у процесі формування міжкультурної компетенції / Т. В. Степикіна // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 4, ч. 2. – С. 47–53.

Тарасова В. В. Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі [Електронний ресурс] / В. В. Тарасова, А. Д. Бек // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 186(2). – С. 85–89. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.

Черниш В. В. Порушення правильності та типові помилки в англомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів / В. В. Черниш // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. – Сер. : Психологія і педагогіка. – 2008. – Вип. 11. – С. 230–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2008_11_28

Чернюк Н. І. Прагматична орієнтованість абстрагування / деабстрагування в англомовному дискурсі / Н. І. Чернюк // Філол. трактати. – 2012. – 4, № 3. – С. 78–83.

Чернюх Л. Д. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Л. Д. Чернюх ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К., 2014. – 20 c.

Швачко С. О. Сяйво забутих слів : монографія / С. О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2012. – 107 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30