Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів

Автор(и)

  • Ольга Васильєва

Ключові слова:

ономастика, ідеоніміка, власна назва, ідеонім, артіонім, бібліонім, гемеронім, комп‟ютеронім,

Анотація

У статті розглянуто ключові питання ідеоніміки, причому особливу увагу приділено обсягу об‟єкта цього напряму ономастики, який поступово з периферії онімічного поля англійської мови зміщується до центру. Зроблено історичний екскурс у виникнення та становлення терміна «ідеонім» та запропоновано уточнення його дефініції. Аналіз денотатно-номінативних класифікацій ідеонімів уможливив створення на їх основі власної класифікації, що складається з чотирьох класів: артіонімів,  тобто власних назв на позначення витворів мистецтва; бібліонімів, або власних назв на позначення текстів і їх збірників; гемеронімів, тобто власних назв на позначення засобів масової інформації; та комп‟ютеронімів, або власних назв комп‟ютерних програм, зокрема й ігор. Кожну з рубрикацій проілюстровано англомовними прикладами, які, за даними ЗМІ, переважно очолюють рейтинги популярності серед однорідних денотатів. Окремо термінуються лише перший і другий рівні специфікації онімів. Для подальшого розподілу доцільним уважаємо використовувати дескриптивні термінопозначення.

Посилання

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С.Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 608 с.

Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Большая рос. энцикл., 1997. – 1456 с.

Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Х. : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.

Кармин А. С. Философия / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. – СПб. : Питер, 2009. – 560 с.

Карпенко О. Ю. Проблеми сучасної ономастичної термінології / О. Ю. Карпенко, Н. М. Тхор, І. П. Попік // Слов‟янський збірник. – Вип. 18. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 28–34.

Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К. : Академія, 2006. – 336 с.

Неклесова В. Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / В. Ю. Неклесова. – Одеса, 2010. – 230 с.

Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – [2-е изд.] – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : [б. и.], 1985. – 400 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – Изд. 2-е, испр. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 368 с.

Ткаченко Г. В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Г. В. Ткаченко. – Одеса, 2012. – 236 с.

Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 / М. М. Торчинський. – К., 2010. – 502 с.

Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енцикл., 2007. – 853 с.

Bach A. Deutsche Namenkunde. / A. Bach. – Heidelberg : Universitätsverlag C. Winter, 1952. – Band 1. – 331 S.

Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names [Electronic resource]. – Mode of access : http://unstats.un.org/ unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/Glossary_of_terms_revised.pdf

List of Key Onomastic Terms [Electronic resource]. – Mode of access : http://icosweb.net/drupal/sites/default/ files/ICOS-Terms-en.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30