Стилістичні особливості англомовних наукових препублікаційних рецензій

Автор(и)

  • Тетяна Яхонтова

Ключові слова:

наукова комунікація, науково-оцінні жанри, анонімна препублікаційна рецензія, жанр, адресат, стилістичні особливості,

Анотація

Науково-оцінні жанри (пост- і препублікаційні рецензії, оглядові статті) посідають важливе місце в науковій комунікації, оскільки забезпечують контроль над якістю наукових досліджень і відповідних публікацій. Препублікаційні рецензії супроводжують статті, які подають у наукові журнали, із метою охорони наукових територій від праць невідповідного рівня. Анонімний характер такої рецензії й специфіка ролі її адресанта допускають можливість відхилень від стандартів науково-академічної комунікації. Помітними мовностильовими рисами текстів англомовних анонімних рецензій уважається використання особового займенника Iна позначення особи автора, пейоративної лексики, експресивних семантико-стилістичних засобів і різноманітних синтаксичних конструкцій, які експліцитно реалізовують спрямованість цього жанру на критичне оцінювання та дидактизм. Сумарний ефект, що синергетично продукує оцінність і дидактизм анонімних рецензій, зумовлює особливу риторико-смислову акцентуацію цього жанру, яку можна назвати критично-менторською. 

Посилання

Баженова Е. А. Жанры научной речи / Е. А. Баженова, М. П. Котюрова // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [ред. М. Н. Кожина]. – М. : Флинта, Наука, 2003. – С. 140–144.

Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. – Киев : Изд-во Киев. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1997. – 310 с.

Борисович О. В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Борисович. – К., 2009. – 20 с.

Бремер Б. Выражение субъекта и адресата отрицательной оценки в русских и немецких научных рецензиях / Б. Бремер // III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» : сб. тезисов. – М. : МГУ, 2007. – С. 366–367.

Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. М. Гніздечко. – К., 2005. – 20 с.

Гришечкина Г. Ю. Соотношение факторов жанровой специфики и предметной области текста научной рецензии : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Г. Ю. Гришечкина – Орел, 2002. – 23 с.

Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу / О. М. Ільченко. – К. : Політехніка, 2002. – 288 с.

Корнєва Н. А. Рецензія в сучасному науковому дискурсі: семантико-композиційний та комунікативнопрагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Н. А. Корнєва. – К., 2010. – 21 с.

Кравченко Ю. Д. Жанр рецензии и его современная трансформация / Ю. Д. Кравченко // III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» : сб. тезисов. – М. : МГУ, 2007. – С. 389.

Левчук І. П. Структурно-семантична організація жанру рецензії XIX–XX ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. П. Левчук. – К., 2007. – 22 с.

Ляпунова В. Г. A book about books: Композиция и стиль научных рецензий / В. Г. Ляпунова, О. Д. Мешков, Е. В. Терехова. – М. : Наука, 1990. – 144 с.

Ляшенко Т. С. Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Т. С. Ляшенко. – Львів, 2004. – 19 с.

Синдеева Т. И. Некоторые особенности композиционно-речевой организации жанра «научная рецензия» / Т. И. Синдеева // Функциональные стили в преподавании иностранных языков. – М. : Наука, 1982. – С. 27–32.

Яворська С. М. Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / С. М. Яворська. – Львів, 2000. – 23 с.

Яхонтова Т. В. Анонімна наукова рецензія: функціонально-структурні та мовні характеристики / Т. В. Яхонтова // Наук. вісн. Дрогобицького держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2015. – № 4. – С. 207–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство