Жанрова та стилістична гетерогенність як передумова поліфонізації тексту (на матеріалі роману Дж. Дос Пассоса «Манхеттен»)

Автор(и)

  • Віра Хоміченко

Ключові слова:

гетерогенність, поліфонія, текст, жанр, стиль, полісубʼєктність,

Анотація

У статті здійснено спробу визначити співвідношення понять гетерогенності тексту та поліфонії, які виступають характерними рисами модерністського тексту. Поняття поліфонії, уведене в науку про текст М. М. Бахтіним, зазнало деяких змін і на цьому етапі включає не лише ідею «двоголосого слова», в основі якого лежить ідея діалогізму висловлювань, а й ідею стереоскопічного зображення подій, іншими словами – множинної точки зору. Крім того, ідея поліфонічного роману лягла в основу теорії інтертекстуальності, згідно з якою в діалогічні відносини вступають тексти. У статті розглянуто кілька видів гетерогенності тексту, серед яких виокремлюються жанрова й стилістична гетерогенність як передумови полісубʼєктної гетерогенності, яка, зі свого боку, являє собою багатоголосу оповідь. Проаналізовано роман американського письменника Джона Дос Пассоса «Манхеттен», відомий як роман-монтаж, у якому вищевказані види гетерогенності є способом створення поліфонічної оповіді. У результаті аналізу фрагментів тексту з гетерогенними включеннями пропонується в подальшому приділити особливу увагу вивченню монтажу як смислоформувальному принципу побудови поліфонічної оповіді та ролі паралінгвальних засобів у гетерогенному поліфонічному тексті.

Посилання

Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Анисимова Елена Евгеньевна. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 128 с.

Анисимова Е. Е. Прагмалингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) / Е. Е. Анисимова // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1. – С. 71–79.

Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского / М. М. Бахтин. – 5-е изд., доп. – Киев : «NEXT», 1994 – 508 с.

Иванов В. В. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. / В. В. Иванов // Монтаж: литература. Театр. Искусство. Кино. – М., 1988. – С. 119–120.

Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М. : б. и., 2004. – 704 с.

Полуйкова С. Ю. Жанровая гетерогенность в прагмалингвистическом аспекте / С. Ю. Полуйкова // Омский научный вестник. Филологические науки. – № 4 (111). – 2012. – С. 179–182.

Сорокин Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М. : Наука, 1990. — 240 с.

Степанова А. А. Поэтика монтажа в романе Дж. Дос Пассоса «Манхэттен» / А. А. Степанова // Литература XX века: итоги и перспективы изучения : материалы Пятых Андреевских чтений под ред. Н. Н. Андреевой, Н. А. Литвиненко и Н. Т. Пахсарьян. – М., 2007. – С. 174–183.

Шарапова Ю. В. Гетерогенность включающего текста и включенной несобственно-прямой речи как способ создания полифонии. Жанровая и адресатная гетерогенность / Ю. В. Шарапова // Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков на рубеже веков : межвуз. сб. науч.-метод. ст. – Вып. 2. – Псков : Изд-во Псковск. ун-та. 2002. – С.154–161.

Шарапова Ю. В. Несобственно-прямая речь в функционально-коммуникативном и структурносемантическом аспектах : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ю. В. Шарапова – СПб., 2001. – 197 с.

Успенский Б. А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский // Поэтика композиции. – СПб. : Азбука, 2000. – 348 с.

Юдин Б. Г. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Б. Г. Юдин ; под ред. В.С. Стѐпина. – М. : Мысль, 2001. – Т. 1. – 744 с.

John Dos Passos Manhattan Transfer – Boston : New York : Houhgton Mifflin Company, 2000. – 404 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство