Фігуративний екфрасис у семіотичному реконструюванні можливих світів (на матеріалі роману А. Роб-Грійє «Dans le labyrinthe»)

Автор(и)

  • Руслана Савчук

Ключові слова:

фігуративний екфрасис, наративний простір, можливий світ, симулякр, симулякризація, оповідна реальність,

Анотація

У статті окреслено й проаналізовано основні наративно-семіотичні механізми творення можливих світів у французькому прозовому тексті доби модернізму періоду Нового роману з позицій екфрастичного студіювання словесної творчості. Для визначення показових тенденцій у формуванні та форматуванні французьким письменником Аленом Роб-Грійє можливих мікрокосмів у романі «Dans le labyrinthe» зʼясовано головні закономірності породження й розгортання текстових можливих світів як деяких симулякрів в аспекті симулякризації оповідної реальності художнього наративу. Із позицій семіотичної теорії та поетики фігуративного екфрасису, текстотворення Нового роману постає процесом конструювання такої оповідної реальності, котра відзначається деформацією й викривленням власних кордонів за рахунок розширення та розтягнення меж просторово-часового проміжку теперішнього. Установлено, що в досліджуваному прозовому тексті виразним показником візуалізації письма є прийом фігуративного екфрасису, який отримує вираження через опис чорно-білої гравюри-симулякру «La défaite de Reichenfels», яка виконує функцію семіотичного каналу, котрий породжує можливий світ, наповнений речамисимулякрами, та можливий світ-симулякр.

Посилання

Біловус Л. І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика / Леся Іванівна Біловус. – Тернопіль : Вид. Стародубець, 2003. – 36 с.

Бовсунівська Т. В. Екфрасис & Інтермедіальність / Т. В. Бовсунівська // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39(1). – С. 109–115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ Lits_2013_39(1)1.

Бовсунівська Т. В. Роман-екфрасис «Корабель дурнів» Грегорі Нормінтона / Т. В. Бовсунівська // Мовні і концептуальні картини світу : [збірник]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 38. – С. 59–68.

Ващенко Ю. А. Немиметический экфрасис в структуре визуального кода романа А. Роб-Грийе «В лабиринте» / Ю. А. Ващенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Філологія». – 2013. – Вип. 69. – С. 95–100.

Гапон Л. А. Поэтика романов А. Роб-Грийе: строение и функционирование художественного текста : дис. … канд. филол. наук : 10.01.05 / Гапон Лариса Андреевна. – СПб., 1990. – 165 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/poetika-romanov-alena-rob-griie-stroenie-i-funktsionirovaniekhudozh-teksta.

Городницкий Е. А. Экфрасис в структуре литературного произведения: изобразительная и нарративная функции / Е. А. Городницкий // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія : Філологічні науки. – 2014. – № 2 (8). – С. 13–18.

Мітосек З. Теорії літературних досліджень / [пер. з пол. В. Гуменюк] / Зофія Мітосек. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408 с.

Мочернюк Н. Д. Проблеми художнього простору в екфрастичних описах / Н. Д. Мочернюк // Іноземна філологія – 2014. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 291–296.

Романова О. В. Кіноромани А. Р.– Грійє (аспекти синтезу мистецтв) : [монографія] / Ольга Вікторівна Романова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 244 с.

Сидорова А. Г. Роман-экфрасис Ю. В. Буйды «Ермо» // Интермедиальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка) : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Сидорова Анна Геннадьевна. – Барнаул, 2009. – 218 с.

Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : [монографія] / Алла Татаренко. – Львів : ПАІС, 2010. – 544 с.

Третьяков Е. Н. Экфрасис как форма взаимодействия слова и образа / Е. Н. Третьяков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cultureurope.com /Livres/ TAT27-111pdf.

Balighi M. Lʼétude de lʼespace dans la Jalousie dʼAlain Robbe–Grillet / Marzieh Balighi // Recherches en Langue et Littérature Françaises. – Revue de la Faculté des Lettres – Vol. 6, № 10 [Source électronique]. – Mode dʼaccès : france.tabrizu.ac.ir/pdf_262_0d3ac5d7e22d32c.

Dictionnaire Le Petit Robert électronique / Version électronique du Nouveau Petit Robert, dictionnaire analogique et alphabetique de la langue française. – P. : Bureau van Dijk, 1997. – Електрон. опт. диск (CD-ROM).

Eco U. Opera aperta : forma e indeterminazione delle poetiche contemporanee / Umberto Eco. – Milano : Bompiani, 1962. – 372 p.

Foroughi H., Djavari M.-H, Heidari S. Lʼerrance narrative chez Alain Robbe–Grillet. Le cas dʼétude : Dans le labyrinthe / H. Foroughi, M.–H Djavari, S. Heidari // Recherches en Langue et Littérature Françaises. – Revue de la Faculté des Lettres, 2013. – Vol. 7, № 11. – P. 1–16 [Source électronique]. – Mode dʼaccès : france. tabrizu.ac.ir/pdf_523_23fc18d409d550c.

Heffernan J. A. W. Museum of Words : The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery / James Heffernan. – Chicago : Chicago Univ. Press, 2004. – 257 p.

Leenhardt J. Lecture politique du roman : la Jalousie dʼAlain Robbe–Grillet / Jacques Leenhardt. – P. : Éd. de Minuit, Coll. Critique, 1973. – 213 p.

Saad G. La Jalousie dʼAlain Robbe–Grillet : une poétique de lʼéquivoque / Gabriel Saad // Carnets II, 2010. – P. 113–122 [Source électronique]. – Mode dʼaccès : http:carnets.web.ua.pt/

Şen M. La structure métaphorique dans la Jalousie de Robbe–Grillet / Muharrem Şen // Synergies. Turquie. – 2009. – № 2. – P. 79–86.

Robe-Grillet, DL : Robbe-Grillet A. Dans le Labyrinthe / Alain Robe–Grillet. – P. : Éd. de Minuit, 1959. – 86 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство