Еволюція художньої прози Дж. Джойса: від упорядкованого хаосу до впорядкованого хаосу

Автор(и)

  • Олександр Бєляков

Ключові слова:

нелінійна динамічна система, упорядкований хаос, фрактал, біфуркація, необоротність, авторефлексивність, самоорганізація, хаосмос, еволюція,

Анотація

У статті проаналізовано еволюцію манери оповіді Джеймса Джойса крізь призму теорії хаосу (хаології, хаотики). Підкреслено перспективи й можливості транспонування хаології в галузь літературознавчої критики та інтерпретації художнього тексту. Матеріалом дослідження слугували збірка оповідань «Дублінці» й останній роман Джойса «Фіннеганові поминки».

Оповідання «Дублінці» проаналізовано з огляду на такі властивості нелінійних динамічних систем, як біфуркація, атрактор, фрактальність. Усі ці риси залежать від задуму (прагматичної установки) автора: підпорядковувати естетичну реальність художнього твору постулатам картезіансько-евклідової картини світу. У «Дублінцях» простежено процес актуалізації (foregrounding), упорядкованості, а хаос генерується як наслідок цієї актуалізації. У «Фіннеганових поминках» хаотичні, дестабілізаційні процеси займають домінантну позицію, у той час як порядок (упорядкованість) формується тоді, коли реципієнт (читач або критик) установлює власні критерії рецепції й аналізу.

Посилання

Антологія світової літературно-критичної думки 20 ст. – за ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид. доповн. – Львів : Літопис. 2001. – 832 с.

Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях / М. Бартосяк // Література. Теорія. Методологія ; пер. з пол. С. Яковенка – упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2006. – С. 447–469.

Бєляков О. Саморефлексивність як ознака дискурсу модернізму (на матеріалі прози Дж. Джойса) / О. О. Бєляков // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. – Серія «Філологічні науки». – № 2. – Луцьк, 2000. – С. 246–250.

Эко У. Поэтики Джойса : пер. с английского / Умберто Эко. – СПб. : Symposium, 2003. – 496 с.

Піхтовнікова Л. С. Дискурс притчі в синергетичному аспекті / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – № 26. – Острог : НУОА, 2012. – С. 266–269.

Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный дом, 2001. – 1038 с.

Пригожин И. Время, Хаос, Квант: к решению парадокса времени. – 3-е изд. – И. Пригожин, И. Стенгерс ; пер. с англ. Ю. А. Данилова. – М. : Эдиториал, УРСС, 2001. – 240 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой– И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Эдиториал, УРСС, 2003. – 310 с.

Ущина В. А. Позиціонування субʼєкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект – В. А. Ущина. – Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 380 с.

Фоменко Е. Г. От гномонности до ризомности: эволюция эпифанической модели Дж. Джойса – Е. Г. Фоменко. – М. : [б. и.], 2000.

Attridge D. Reading Joyce / Derek Attridge // The Cambridge Companion to James Joyce – [ed. D.Attridge]. – Cambridge : Cambridge UP, 1997. – P. 1–30.

Hawkins H. Strange Attractors: Literature, Culture and Chaos Theory / Harriet Hawkins. – New York and London : Prentice Hall, 1995. – 180 p.

Joyce J. Finnegans Wake / James Joyce. – NY : Penguine Books, 1976. – 628 p.

Joyce J. Dubliners / James Joyce. Dubliners // A Portrait of the Artist as a Young Man. – Moscow : Moscow Progress Publishers, 1982. – P. 39–222.

Kuberski Ph. Chaosmos: Literature, Science, and Theory / Philip Kuberski. – NY : State University of New York Press, 1994. – 211 p.

Parker J. A. Narrative Form and Chaos Theory in Sterne, Proust, Woolf and Faulknersʼ/ Jo Alyson Parker. – NY : Palgrave McMillan, 2007. – 187 p.

Porush D. Fictions as Dissipative Structures: Prigogineʼs Theory and Postmodernismʼs Roadshow / David Porush // Chaos and Order. Complex Dynamics in Literature and Science / [ed. N .K. Hayles] – Chicago and London : The University of Chicago Press, 1991. – P. 54–84.

Rice T. J. Joyce, Chaos and Complexity / Jackson Thomas Rice. – Urbance and Chicago : University of Illinois Press, 1997. – 204 p.

Sailer S. S. A Methodology of Reading Finnegans Wake / S. S. Sailer// Twentieth Century Literature. – 1982. – No. 2. – Vol. 36. – P.195–203.

Stoicheff P. The Chaos of Metafiction / Peter Stoicheff // Chaos and Order: Complex Dynamics in Litterature and Science / [ed. N. K. Hayles]. – Chicago and London : The University of Chicago Press, 1991. – P. 85–89.

Stonehill B. The Self-Conscious Novel / Brian Stonehill. – Philadelphia : Univ. of Penus Press, 1988. – 221 p.

Weissert T. P. Representation and Bifurcation: Borgesʼs Garden of Chaos Dynamics / Thomas P. Weissert // Chaos and Order. Complex Dynamics in Literature and Science / [ed. N. K. Hayles]. – Chicago and London : The University of Chicago Press, 1996. – P. 223–243.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство