Мовленнєва реалізація позиціонувальної стратегії негативної презентації опонента в комунікативнихумовах авторського блогу

Автор(и)

  • Оксана Шкамарда

Ключові слова:

блог, субʼєкт дискурсивної діяльності, позиціонування, глобальна стратегія, локальна стратегія, мовленнєва стратегія критики, мовленнєва стратегія звинувачення,

Анотація

У статті розкрито лінгвокомунікативну специфіку реалізації позиціонувальної стратегії негативної презентації опонента на прикладі Інтернет-повідомлень американського політика, кандидата на посаду президента США Гілларі Клінтон. У дослідженні визначено поняття «позиціонування» та його структурні компоненти. Установлено основні функції й характеристики блогу як дискурсивного середовища реалізації субʼєктних позицій. і визначено поняття «стратегії субʼєктного позиціонування в Інтернет-блозі». Розроблено класифікацію дискурсивних стратегій автора блогу та виокремлено глобальну, локальні й мовленнєві позиціонувальні стратегії. Детально проаналізовано лексичні, стилістичні та граматичні засоби актуалізації локальної стратегії негативної презентації опонента в комунікативних умовах персонального блогу. На основі асиметрії епістемічного й афективного компонентів позиціонування в роботі розмежовано мовленнєві стратегії критики та звинувачення, які моделюють дискурсивну поведінку блогера й забезпечують досягнення ним / нею конкретних комунікативних цілей. 

Посилання

Бандура Н. Г. Типологія журналістських блогів німецького віртуального дискурсу / Н. Г. Бандура // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 26. – 2014. С. 15–26.

Гермашева Т. М. Блог как новый тип дискурса / Т. М. Гермашева // Лингвистика в образовательном процессе : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д., 2009. – 220 с.

Гермашева Т. М. Языковая личность субъекта блог-дискурса: лингвокогнитивный аспект : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 – теория языка / Т. М. Гермашева. – Ростов н/Д., 2011. – 21 с.

Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. / Т. А. ван Дейк ; сост. В. В. Петрова ; под ред. В. И. Герасимова. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Жигаліна О. О. Блог як гіпержанр інтернет-комунікації / О. О. Жигаліна // Психолінгвістика. – 2009. – Вип. 4. – С. 210–216.

Иванов Л. Ю. Язык в электронных средствах коммуникации / Л. Ю. Иванов // Культура русской речи. – М. : Флинта-Наука, 2003. – 840 с.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – [изд. 5-е]. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 288 с.

Козлова Н. С. Самопрезентация личности в условиях виртуальной коммуникации (на примере немецкоязычных блогов) / Н. С. Козлова // Вестник ЮурГУ. – Серия «Лингвистика». – 2012. – Вып. 15, № 25. – С. 113–115.

Мартынюк А. П. Разграничение дискурса и текста с позиций интеграционного подхода / А. П. Мартынюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 866. – С. 49–55.

Морозова О. І. Діяльнісний стиль мислення у лінгвістичних дослідженнях / О. І. Морозова // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2008. – № 811. – С. 41–45.

Пшеничних А. М. Діяльнісний підхід до вивчення особливостей реперспективізації ситуації комунікантами / А. М. Пшеничних // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 52–58.

Стецик Т. С. Лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу Джона Маккейна (на матеріалі промови від 4 вересня 2008 року) / Т. С. Стецик // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журн. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 8, № 2. – С. 85–101.

Ущина В. А. Позиціонування субʼєкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія / В. А. Ущина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 380 с.

Du Bois J. The Stance Triangle / J. Du Bois // Stancetaking in Discourse / ed. by R. Englebretson. – Amsterdam : John Benjamins, 2007. – P. 139–182.

Karkkainen E. Epistemic stance in English Conversation: A Description of Its Interactional Functions, with a Focus on I Think / E. Karkkainen. – Amsterdam : John Benjamins, 2003. – 209 p.

Kiesling F. S. Style as Stance / S. F. Kiesling // Stance: Sociolinguistic Perspectives / ed. by A. Jaffe. – Oxford : OUP, 2009. – P. 171–194.

Dijk T. A. van. Ideology / T. A. van. Dijk. – London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 1998. – 374 p.

Dijk T. A. van. The Study of Discourse / T. A. van Dijk // Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction ; ed. by T. A. van Dijk. – London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 1997. – Vol. 1. – P. 1–34.

Longman Dictionary of Contemporary English [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ldoceonline. com

[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.blogher.com/ hillary-clinton-on-women-and-family?page=0,1

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www. facebook.com/hillaryclinton/timeline?ref= page internal

[Electronic resource]. – Mode of access : https://www.hillaryclinton.com/feed/4-women-respond-donaldtrumps-comments-abortion/?utm_medium=social&utm_source=tw&utm_ campaign=20160401feed_staff

[Electronic resource]. – Mode of access : https://twitter.com/hillaryclinton

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30