Модифікації англомовних прислівʼїв на просторах публіцистичного дискурсу

Автор(и)

  • Олена Овсянко

Ключові слова:

англомовні прислівʼя, публіцистичний дискурс, модифікації прислівʼїв, мовленнєва реалізація, структурні та семантичні зміни, кількісні показники,

Анотація

У статті досліджено природу англомовних прислівʼїв як комунікативних одиниць вищого ґатунку (обʼєкт дослідження). Розглянуто значну кількість англомовних прислівʼїв, вилучених із публіцистичного дискурсу, що дало змогу верифікувати частотність їх структурно-семантичних модифікацій (предмет дослідження). Тексти англомовного публіцистичного дискурсу визначаються креативністю, прецедентністю, мовною грою. Типовими показниками прагматичної спрямованості публіцистичних текстів є корпус лексикону, серед яких вирізняються прислівʼя. У роботі сфокусовано увагу на модифікації й типології досліджуваних прислівʼїв, розглянуто типи модифікацій, а саме: трансформації на розширення та компресію змісту прислівʼя, їхні структурні зміни, семантичні (смислові) девіації. Основним механізмом модифікацій є порівняння, результати якого проявляються в похідних модифікаціях в атрибутах їхньої синонімії, антонімії предметного та резонансного повтору. Проведений аналіз свідчить, що прислівʼя являють собою відкриту систему, оскільки процес вилучення «застарілих» елементів та доповнення її новими утвореннями відбувається безперервно. У роботі окреслено перспективи розроблення лінгвосинергетичних моделей модифікацій прислівʼїв на просторах англомовного художнього й публіцистичного дискурсів.

Посилання

Англо-український фразеологічний словник / уклад. К. Т. Баранцев. – 2-ге вид., виправл. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. – 1056 с.

Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 153 с.

Вальтер Х. Антипословицы русского народа / Х. Вальтер, В. М. Мокиенко. – СПб. : Издат. дом «Нева», 2005. – 576 с.

Глуховцева І. Я. Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця ХХ – початку ХХІ століття / І. Я. Глуховцева ; відп. ред. П. Ю. Гриценко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. – 328 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. − М. : Прогресс, 1985. − 451 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4 т. – Т. 3 : П–Р / В. И. Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 576 с.

Даниленко Л. І. Чеські провербіальні трансформи: від традиції до новації / Л. І. Даниленко // Науковий збірник «На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут» / Ін-т укр. мови НАН України : упоряд. О. С. Іщенко. – К. : КММ, 2011. – С. 131−135.

Дубенко О. Ю. Англо-американські прислівʼя та приказки : посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 416 с.

Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : монографія / С. М. Єнікєєва. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2006. – 303 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского язика : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк. ; Дубна : Издат. центр «Феникс», 1996. – 381 с.

Пермяков Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда / Г. Л. Пермяков // Типологические исследования по фольклору : сб. ст. памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895−1970) / сост. : Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. − М. : Наука, 1975. − С. 247−274.

Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии / Г. Л. Пермяков. – М. : Наука, 1988. – 235 с.

Фразеологія: знакові величини : навч. посіб. / Я. А. Баран, М. І. Зимомря, О. М. Білоус, І. М. Зимомря. – Вінниця : Нова кн., 2008. – 256 с.

Швачко С. О. Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти / С. О. Швачко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. − 2009. − Вип. 45. − С. 48−51.

Page of Miranda Sawyer [Electronic resourse]. − Mode of access : http://www.theguardian.com/music/ 2008/nov/09/guns-roses-eminem-miranda-sawyer

Page of Rhys Blakely [Electronic resourse]. – Mode of access : http://www.thetimes.co.uk/tto/ health/news/article4398317.ece

Page of Seth Freedman [Electronic resourse]. – Mode of access : http://www.theguardian.com/commentisfree/ 2007/jan/02/sparetherod

Page of Steve Playle [Electronic resourse]. – Mode of access : http://www.theguardian.com/money/2010/ feb/13/clearview-stoves-cancelled-order-deposit

Page of Tauriq Moosa [Electronic resourse]. – Mode of access : http://www.theguardian.com/science/brainflapping/2014/jan/24/rubbish-music-musical-tastes

Page of Tony Cascarino [Electronic resourse]. – Mode of access : http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/football/premierleague/ article3871047.ece (actions)

Taylor A. Selected writings on proverbs / A. Taylor. − Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1975. − 203 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30