Стилістичні засоби в рекламних слоганах Інтернет-магазинів

Автор(и)

  • Катерина Мачульська

Ключові слова:

стилістичні засоби, рекламний слоган, реклама, метафора, епітет, повтор,

Анотація

У статті здійснено спробу описати стилістичні фігури та прийоми, використані в рекламних слоганах. Матеріалом для дослідження слугували рекламні слогани англомовних Інтернет-магазинів. Наведено приклади застосування таких стилістичних фігур і прийомів, як мовна гра, антитеза, гіпербола, повтор (фонетичні типи повторів – алітерація й асонанс), рима, епітет, метафора. Указано, що, створюючи рекламний слоган, автор здійснює відбір мовних засобів відповідно до стилістичної тональності, орієнтуючись на комунікативну ситуацію, характер адресата, середовище функціонування, інтенцію. Зроблено висновок, що стилістичні фігури та прийоми, зокрема метафора, епітет й повтори, є найпродуктивнішими та найбільш уживаними в процесі створення рекламних слоганів. Проте серед проаналізованих рекламних слоганів не зафіксовано таких, які б містили метонімію, синекдоху, оксиморон, порівняння. Указано на те, що всі засоби мови актуалізують рекламний текст, а різноманітність прийомів словесного вираження, посилення експресивності повинні бути принципами створення рекламних слоганів.

Посилання

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1990. – 304 с.

Баранов А. Н. Спор метафор: языковая метафора как средство аргументативного воздействия / А. Н. Баранов // Рекламный текст: семиотика и лингвистика. – М. : Издат. дом Гребенникова, 2000. – 270 с.

Белова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики / А. Д. Белова // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2004. – № 10. – С. 11–16.

Белоусенко П. И. Обучение метафорическому употреблению слов / П. И. Белоусенко // Русский язык и литература в школах УССР. – 1983. – № 6. – С. 26.

Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург : УрГПУ, 1996. – 214 с.

Мацько Л. І. Cтилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за заг. ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30