Шрифт як лінгвальний модус: функціональний аспект (на матеріалі англійського мультимодального дискурсу)

Автор(и)

  • Лариса Макарук

Ключові слова:

шрифт, функції, семантика, зміст, модус,

Анотація

У роботі проаналізовано невербальні графічні засоби, які функціонують у сучасному англомовному комунікативному просторі. Детально проаналізовано специфіку шрифту, який належить до однієї з груп «шрифт та колір», що складає загальну запропоновану нами класифікацію англомовних паралінгвальних компонентів. Звернуто увагу на розмір шрифту, його кольорову гаму й локацію. Виокремлено низку функцій, які виконує шрифт у сучасних англомовних мультимодальних блоках. Окреслено спектр можливостей спілкування, які надає шрифт, його семантичні та прагматичні особливості. Обґрунтовано лінгвістичні аспекти шрифтів. Наведено низку ілюстрацій, що уможливили виявлення нових функцій, які виконують шрифти в сучасних англомовних мультимодальних повідомленнях. Корпус фактичного матеріалу дав підставу встановити, що шрифт виконує конкретизуючу, узагальнювальну, ідентифікуючу та змістовидільну функції. Серед інших основних параметрів шрифту відносно інших модусів можна виокремити цілісність, композиційну сумісність / несумісність, єдність і суперечність стилю та форми, гармонічність / негармонічність, звʼязок гарнітури зі змістом повідомлення, її пропорційність / непропорційність. 

Посилання

Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. – М. : Наука,1965. – 596 с. – С. 30–57.

Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид. центр «Академія», 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).

Макарук Л. Л. Засоби та прийоми лінгвальної гри у сучасній англійській мові / Л. Л. Макарук // Наукові записки. – Серія «Філологічні науки» / відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С.142–148.

Макарук Л. Л. Таксономія паралінгвальних засобів комунікації / Л. Л. Макарук // Людина. Компʼютер. Комунікація : зб. наук. пр. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2015. – С. 126–127.

Різник М. Г. Письмо і шрифт / М. Г. Різник. – К. : Вища шк., 1978. – 149 с.

Шевченко В. Е. Шрифтове оформлення видань [Електронний ресурс] / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18. – С. 13–21. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=1663 7. Шрифт [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Шрифт.

Bergstrom, B. Essentials of Visual Communication / B. Bergstrom. – Published by Laurence King ; Publishing Ltd. ; Printed in China. – 2008. – 240 p.

Cute card with love word and flowers [Electronic resource] // Freepik. – Mode of access : [http://www.freepik.com/ free-vector/cute-card-with-love-word-and-flowers_853352.htm]

Flower Icon Made of Words [Electronic resource] // Dreamstime. – Mode of access : [http://www.dreamstime.com/ stock-illustration-flower-icon-made-words-colorful-image44840409].

Love Word Made of flowers [Electronic resource] // Freepik. – Mode of access : [http://www.freepik.com/freevector/love-word-made-of-flowers_766428.htm].

Regenold S. Bicycle Made of Word [Electronic resource] / Stephen Regenold // Gearjunkie. – Mode of access : [https://gearjunkie.com/bicycle-made-of-words].

Stock Photo – 3d Question Mark Made Up of Words on a White Background [Electronic resource] // Royalty Free Stock Photos. – Mode of access : [http://www.123rf.com/photo_5864617_3d-question-mark-made-up-of-words-ona-white-background.html].

Word Vote Made of Different Important Statement Words [Electronic resource] // Shutterstock. – Mode of access : [http://www.shutterstock.com/pic-106262879/stock-vector-word-vote-made-of-different-important-statementwords.html].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30