Комунікативно-прагматичні особливості мовленнєвих актів байдужості в сучасному англомовному дискурсі

Автор(и)

  • Катерина Гончар
  • Аїда Троцюк

Ключові слова:

комунікативно-прагматичний, мовленнєвий акт, байдужість, конфліктна ситуація, «позитивне обличчя», індиферентна оцінка,

Анотація

У статті проаналізовано комунікативно-прагматичні характеристики висловлень байдужості, визначено їх місце в таксономії мовленнєвих актів. Досліджувані висловлення належать до класу експресивів, оскільки в цій статті байдужість розглянуто як вираз емоційно-оцінного ставлення до дійсності. Установлено, що іллокутивною метою досліджуваних актів мовлення є вираження нейтральної оцінки мовця. Доведено, що висловлення байдужості  конфліктогенні й призводять до комунікативної напруги, непорозуміння в спілкуванні. Досліджувані одиниці порушують принцип лінгвальної ввічливості та належать до мовленнєвих актів, що становлять загрозу «позитивному обличчю» співрозмовника, тому що байдужість є образливою й неприйнятною для адресата. Використання індиферентних мовленнєвих актів демонструє нехтування мовцем принципу емпатії, який передбачає гармонізацію комунікативного процесу. У ході дослідження висловлення байдужості класифіковано за обʼєктом оцінки: байдужість до самого себе, незацікавленість оцінкою чи думкою інших людей; індиферентне ставлення до стану речей та подій; байдужість до третьої особи. 

Посилання

Андрієнко Т. П. Мовленнєвий акт іронії в англійській мові (на матеріалі художньої літератури ХVI та ХХ століть) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. П. Андрієнко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – 18 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Бондарєва Н. О. Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань з концептом «порада» : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. О. Бондарєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. – К., 2005. – 19 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : Наука, 1985. – 212 с.

Гончар К. Адʼєктивне лексико-семантичне мікрополе «байдужість» у сучасній англійській мові / К. Гончар, А. Троцюк // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (голов. ред.) та ін.] – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – С. 41–46.

Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. В. Дерпак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 16 с.

Мирончук Т. А. Семантичні та прагматичні особливості висловлень виправдання в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Мирончук Тетяна Андріївна ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 1998. – 16 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К. : Вид. центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения / О. Г. Почепцов. – К. : Вища шк., 1986. – 116 с.

Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17. – С. 170–194.

Сусов И. П. Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы / И. П. Сусов // Прагматика и семантика синтаксических единиц : сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1984. – С. 3–12.

Сусов И. П. Прагматическая структура высказывания / И. П. Сусов // Языковое общение и его единицы : межвуз. сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1986. – С. 7–11.

Фролова И. Е. Некоторые особенности синтаксической структуры речевых актов экспрессивов / И. Е. Фролова // Вісник Харків. ун-ту. – 1996. – № 386. – С. 139–143.

Ballmer Th. Speech Act Classification / Th. Ballmer, W. Brennenstuhl. – Berlin etc., 1981. – 274 p.

Fraser B. Hedged Performatives / B. Fraser // Syntax Semantics. – Vol. 3 : Speech Acts / ed. by P. Cole and J. L. Morgan. – 1975. – P. 187–210.

Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. – London ; New York : Longman, 1983 – 250 р.

Redmond M. V. The Functions of Empathy in Human Relations / M. V. Redmond // Human Relations. – 1989. – Vol. 42. – № 7. – P. 45–46.

Wunderlich D. Studien zur Sprechakttheorie / D. Wunderlich. – Frankfurt am Main : Suhrcamp, 1976. – 416 S.

Alcott L. M. Little Women / L. Alcott. – US : Signet Classics, 2012. – 507 p.

Austen J. Mansfield Park / J. Austen. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd, 1998. – 400 p.

Baird J. A Most Passionate Revenge / J. Baird. – Great Britain : Thorndike Press, 2001. – 288 p.

Basso A. How To Enjoy A Scandal / A. Basso. – New York : Zebra Books, 2008. – 352 p.

Bronte Ch. Jane Eyre / Ch. Bronte. – Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd, 1997. – 448 p.

Christie A. Death on the Nile / A. Christie. – Harper ; Masterpiece Ed, 2007. – 256 p.

Foley K. Able-Bodied / K. Foley. – UK : Harlequin, 2009. – 224 p.

Graham L. The Petrakos Bride / L. Graham. – UK : Harlequin, 2007. – 192 p.

Kenyon Sh. Bad Attitude / Sh. Kenyon. – New York : Pocket Books, 2007. – 368 p.

Kenyon Sh. Captivated By You / Sh. Kenyon. – New York : Simon & Schuster, 2005. – 288 p.

Orwell G. Nineteen Eighty-Four / G. Orwell. – New York : Penguin Classics, 2013. – 368 p.

Roberts A. The Italian Surgeonʼs Christmas Miracle / A. Roberts. – UK : Harlequin Medical Romances, 2008. – 287 p.

Sinclair U. The Jungle / U. Sinclair. – New York : Dover Publications, 2001. – 304 p.

Stockett K. The Help / K. Stockett. – New York : Berkley books, 2009. – 534 p.

Wickham M. The Wedding Girl / M. Wickham. – US : St. Martinєs Griffin, 2010. – 327 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30