Чинники лакунарності в модусах мови, мовленні та мовленнєвій поведінці

Автор(и)

  • Тетяна Анохіна
  • Світлана Швачко

Ключові слова:

лакуна, лакунологія, мова, мовлення, мовленнєва поведінка, параметри, семіотичний знак,

Анотація

У статті осмислено проблему лінгвістичних і культурологічних лакун, їхні джерела, типи та засоби делакунізації. Домінантними топіками є шляхи генерації лакун і їх елімінації. Лакуни – це семантичний вакуум, який є чинним у модусах мови, мовлення й мовленнєвої поведінки. Лакунарні зони в мові та її субмовах зʼявляються в компарабельних дихотоміях присутність::відсутність, динаміка::статика, поява::зникнення, прогресія::регресія, позитив::негатив, актуальність::віртуальність. Лакунарність спрацьовує в усіх одиницях мови: це – букви, слова, словосполучення (синтаксичні та фразеологічні), висловлення, тексти. Імпліцитність, негація / відсутність, проблема Ніщо є базовими в науковій картині світу. Лакуни визначаються бівекторністю – регресивним і прогресивним напрямом. Лакунарність адгерентна відносно ідентифікації: еволюція мови та її підсистем неможлива без інтеграції цих феноменів.

Тема лакунарності відкрита для подальших пошуків і дискусій. Ідіосинкразія лакун – це широкий спектр наукових пошуків нової молодої студії.

Посилання

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. – СПб., 2000. – С. 249–299.

Быкова Г. В. Феноменология лексической лакурности русского языка / Г. В. Быкова. – Благовещенск :

[б. и.], 1998. – 107 с.

Верещагин Е. М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Методическое руководство / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. –Издание 4-е,

перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1990. – 246 с.

Данильченко Т. Ю. Понятие и сущность лакун / Т. Ю. Данильченко // Наука, искусство, культура, философия. – Вып. 3. – 2014. – С. 51–57.

Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : кол. моногр. / ред. І. С. Шевченко. – Х. : Константа, 2005. – 356 с.

Дымарский М. Я. Целостность текста как проблема его интерпретации / М. Я. Дымарский // Комментарий и интерпретация текста. – Новосибирск, 2008. – С. 189–194.

Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик ; Ин-т языкознания РАН. Волгоград. пед. ин-т. – М., 1992. – 330 с.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Ю. Н.Караулов. – М. : [б. и.], 1976. – 355 с.

Марковина И. Ю. Социоментальная картина мира: опыт моделирования коллизий сознания / И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М. : [б. и.], 1993. – С. 118–134.

Орлова Н. В. Имплицитность и косвенность в жанре современного анонса / Н. В. Орлова // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. – Новосибирск, 2009. – С. 204–211.

Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др.; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. − Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. − 340 с.

Сорокин Ю. А. Опыт систематизации лингвистических и культурологических лакун / Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина // Лексические единицы и организация структуры литературного текста. – Калинин, 1983. –

С. 35–52.

Стексова Е. И. Лакунарность в системе речевых жанров / Е. И. Стексова, Е. В. Лаврентьева // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. – Новосибирск, 2009. – С. 195–203.

Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций / В. И. Шаховский. – М. : Гнозис, 2008. – 416 с.

Hale K. (1975) Gaps in grammar and culture. Peter de Ridder Press.

Hockett, Ch. F. (1954). Chinese versus English: An exploration of the Whorfian theses. – Language in culture. – Р. 106–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30